top of page

Algemene Voorwaarden

1    Definities


1.1    Wij/Ons:
M Projecten BV is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend worden aangeduid met: “wij” of “ons”.
1.2    Wederpartij:
Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon tot wie wij onze aanbiedingen/offertes richten, alsmede degene met wie wij een overeenkomst aangaan. 
1.3    Vertrouwelijke informatie:
Onder “vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle gegevens, informatie, plannen, specificaties, tekeningen, documenten en kennis die in het kader van het sluiten van de overeenkomst of van de uitvoering hiervan aan de wederpartij kenbaar wordt gemaakt. Voorts wordt onder vertrouwelijke informatie begrepen alle gegevens en informatie van derden die de wederpartij in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen of vernomen.


2    Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met de wederpartij waarbij wij goederen of diensten van welke aard ook leveren, ook indien deze goederen en diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 
Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden vooraf schriftelijk en/of per e-mail aan de wederpartij bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een zodanige datum als vermeld in de bekendmaking. Indien de wederpartij een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft hij het recht om de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen. Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. 


3    Aanbieding


Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn is vervallen. 
Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden, op basis van de ons bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.


4    Totstandkoming


Indien ons aanbod vrijblijvend is komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door ons een begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. 
Indien aan ons aanbod een termijn is gebonden komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door ons van aanvaarding van dit aanbod van de wederpartij binnen de door ons gestelde termijn. 
Indien een aanvaarding door de wederpartij van ons aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
Na de overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
Wij zijn bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden berekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk zullen wij de wederpartij hieromtrent vooraf informeren.


5    Wijzigingen


In het geval zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die een behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zullen in onderling overleg de nodige maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.
In het geval een wijziging van de overeenkomst uitbreiding van de door ons te verrichten werkzaamheden impliceert dan zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de wederpartij.


6    Prijzen


1)    De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting, leveringskosten, servicekosten en overige op de uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden.
2)    Indien wij de overeengekomen werkzaamheden niet in onze eigen kantoorfaciliteiten kunnen uitvoeren, is de wederpartij, behoudens andersluidende afspraken, tevens gehouden tot vergoeding van reistijd en de door ons in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten.
3)    Indien de overeengekomen werkzaamheden buiten normale kantoortijden uitgevoerd dienen te worden, is de wederpartij ons, behoudens andersluidende afspraken, een toeslag verschuldigd gelijk aan 50% van het overeengekomen uurtarief voor ieder uur dat op normale werkdagen buiten kantooruren wordt gewerkt en van 100% voor ieder uur dat op zon- en nationale feestdagen door ons wordt gewerkt. 
4)    De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro of in een andere door ons schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 
5)    De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding of op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende valutakoersen, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
6)    Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
7)    Het gestelde in sub 6.6. geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 
8)    Indien de toepassing van artikel 6.6 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10 % of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien de wederpartij niet binnen 1 week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst ontbindt. 
9)    Indien zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan voor ons kosten zijn ontstaan, is de wederpartij gehouden deze aan ons te voldoen.


7    Levering


Alle door ons genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ons bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt ons niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij zo spoedig mogelijk met de wederpartij in overleg treden.


8    Medewerking


De wederpartij zal ons steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
Indien is overeengekomen dat de wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
Ingeval onze medewerkers op de locatie van de wederpartij werkzaamheden verrichten, zal de wederpartij kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. De wederpartij zal ons vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van ons daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie.


9    Facturering en betaling


1)    Wij zullen de door ons geleverde goederen en/of diensten maandelijks achteraf factureren. De wederpartij dient bezwaren tegen de door onze facturen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
2)    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is uitgesloten. 
3)    Bij niet betaling binnen de in artikel 9.2 bedoelde termijn is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,25 % per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 8.1 genoemde betalingstermijn.
4)    Bij niet betaling binnen de in artikel 9.2 bedoelde termijn is de wederpartij incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250.
5)    Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de wederpartij mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet. 
6)    De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de nakoming van de overeenkomst en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. 
7)    In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zijn onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
8)    Te allen tijde hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
9)    Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten. 


10    Opschorting en retentie


Wij zijn bevoegd onze prestatie op te schorten indien de wederpartij niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.
Indien de wederpartij – ondanks een schriftelijke aanmaning met daarin vervat een betalingstermijn van minimaal zeven dagen – haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kunnen wij het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan ons ter beschikking zijn gesteld. Voorts kunnen wij genoemde zaken verkopen en aan een derde leveren en de opbrengst in mindering brengen op de openstaande facturen. Alsdan kan de wederpartij geen recht meer op levering doen gelden.


11    Eigendomsvoorbehoud


Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 9.2. en 9.3. volledig aan ons zijn voldaan.
Rechten worden aan de wederpartij steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


12    Overmacht


Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad. 
Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid die buiten ons toedoen is ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. 
Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: tekortkomingen van onze leveranciers, extreem ziekteverzuim van ons personeel, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers en nationale rampen.


13    Uitvoering van de overeenkomst


Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen om de overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen zijn wij gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de wederpartij op te volgen. Wij zijn niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeenkomst wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 5.2.
Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zullen wij gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.


14    Aansprakelijkheid


Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ons verwijtbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, met dien verstande dat onze totale aansprakelijkheid, ongeacht of de schade voortvloeit uit één of meer al dan niet samenhangende gebeurtenissen, is beperkt tot het bedrag van de door ons voor de overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € (… …).
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, sluiten wij uit.


15    Opzegging


Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, dan kan zij door partijen slechts wegens gewichtige redenen – met onmiddellijke ingang - worden opgezegd. 
Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan zij door zowel ons als de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd. 
Tussentijdse opzegging verplicht de wederpartij tot betaling aan ons van de aan ons naar de stand van onze werkzaamheden verschuldigde prijs. Indien de wederpartij een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst krachtens lid 15.1. van deze bepaling tussentijds opzegt, is zij daarnaast aan ons een vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de prijs die de wederpartij verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.
Behoudens het bepaalde in lid 15.3., laatste zin, van deze bepaling geeft tussentijdse opzegging partijen geen aanspraak op schadevergoeding.


16    Ontbinding


Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van (een verzoek tot) surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, ondermeer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten.
Indien het bepaalde in artikel 16.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade, bestaande uit de hoogte van dit voordeel.


17    Intellectuele eigendomsrechten


Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze materialen uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de wederpartij en de wederpartij zal de materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Dit artikel blijft ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.


18    Geheimhouding


Alle vertrouwelijke informatie zal door de wederpartij en ons vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan een derde partij onthuld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
Vertrouwelijke informatie mag slechts onthuld worden door een der partijen aan haar werknemers voor wie het in redelijkheid noodzakelijk is kennis te nemen van de vertrouwelijke informatie. Deze werknemers zullen door de onthullende partij aan dezelfde geheimhoudingsplichten worden gebonden als de plichten voortvloeiend uit onderhavig artikel 18.
De wederpartij en wij zullen de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waardoor zij door de andere partij is verstrekt en zullen haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven.
Dit artikel is niet van toepassing in het geval de vertrouwelijke informatie:
a.    reeds in het bezit was van de ontvangende partij voordat zij de vertrouwelijke informatie ontving van de onthullende partij;
b.    op de datum van onthulling of daarna ter kennis van het publiek komt, anders dan door verstrekking door de ontvangende partij van deze vertrouwelijke informatie;
c.    is verkregen door de onthullende partij van een derde partij, zonder dat de onthullende partij hier enige invloed op had;
d.    onthuld dient te worden op grond van een rechterlijk vonnis.
Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst.
Ingeval van overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel is de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,-- per overtreding en per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding conform hetgeen wettelijk is bepaald.


19    Geschillen en toepasselijk recht


Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan het bevoegde gerecht te Dordrecht, Nederland.
Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door een of meer deskundigen bij de wederpartij een expertise te (laten) verrichten.

bottom of page